Số liệu mưa (mm)

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
12/07/2024
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h
1 VP Công Ty000-------------
2 Xuân Quan000-
3 Kênh Cầu000------------0.1
4 Lực Điền000-------------
5 Cống Tranh000-------------
6 Bá Thủy0.20.20-------------
7 Neo000-------------
8 My Động000-------------
9 Cầu Xe0.40.40-------------
10 An Thổ303-------------
11 Bằng Ngang000-------------

Số liệu mực nước (cm)

TT Trạm đo Điểm đo Lần
đo cuối
     
TG GT 22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h
1Bằng NgangHTL05:35188119120120120120118118118119121123125127129
2Cống Cầu XeHL05:35781621591451271048354302221252939

Số liệu độ mặn (‰ hoặc ppt)

TT Trạm đo Điểm đo Lần
đo cuối
     
TG GT 22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h
1Cống An Thổsalinity05:350.250.250.250.250.2517.960.250.250.250.250.250.250.250.250.25
2Cống Cầu Xesalinity05:350.230.140.150.170.160.170.170.180.190.180.190.190.190.18

Độ mặn của nước
Nước ngọt Nước lợ Nước mặn Nước muối
< 0.05% 0.05 – 3% 3 – 5% > 5%
< 0.5 ‰ 0.5 – 30 ‰ 30 – 50 ‰ >50 ‰