Số liệu mưa (mm)

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
10/07/2024
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h
1 VP Công Ty3.503.5-------------
2 Xuân Quan0.20.200.29.2
3 Kênh Cầu1.801.8-------------
4 Lực Điền0.300.3-------------
5 Cống Tranh11.9011.9-------------
6 Bá Thủy31.5031.5-------------
7 Neo29.6029.6-------------
8 My Động6.806.8-------------
9 Cầu Xe31031-------------
10 An Thổ15.7015.7-------------
11 Bằng Ngang0.600.6-------------

Số liệu mực nước (cm)

TT Trạm đo Điểm đo Lần
đo cuối
     
TG GT 22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h
1Bằng NgangHTL05:50188118118118118118117117118118120122125127128
2Cống Cầu XeHL05:5076198199194184169165

Số liệu độ mặn (‰ hoặc ppt)

TT Trạm đo Điểm đo Lần
đo cuối
     
TG GT 22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h
1Cống An Thổsalinity05:490.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25
2Cống Cầu Xesalinity05:480.230.210.210.210.210.210.21

Độ mặn của nước
Nước ngọt Nước lợ Nước mặn Nước muối
< 0.05% 0.05 – 3% 3 – 5% > 5%
< 0.5 ‰ 0.5 – 30 ‰ 30 – 50 ‰ >50 ‰