Số liệu mưa (mm)

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
10/07/2024
      09/07/2024
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h24h23h
1 VP Công Ty3.503.5-------------
2 Xuân Quan0.20.200.2-
3 Kênh Cầu1.801.8-------------
4 Lực Điền0.300.3-------------
5 Cống Tranh11.9011.9-------------
6 Bá Thủy31.5031.5-------------
7 Neo29.6029.6-------------
8 My Động6.806.8-------------
9 Cầu Xe31031--------
10 An Thổ15.7015.7-------------
11 Bằng Ngang0.600.6-------------

Số liệu mực nước (cm)

TT Trạm đo Điểm đo Lần
đo cuối
      09/07/2024
TG GT 10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h
1Bằng NgangHTL04:40189118118119119119119119119119119119119118118
2Cống Cầu XeHL04:418619283946687799115132143167183198199

Số liệu độ mặn (‰ hoặc ppt)

TT Trạm đo Điểm đo Lần
đo cuối
      09/07/2024
TG GT 10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h
1Cống An Thổsalinity04:410.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25
2Cống Cầu Xesalinity04:390.230.20.190.190.20.190.170.160.140.140.160.170.20.210.21

Độ mặn của nước
Nước ngọt Nước lợ Nước mặn Nước muối
< 0.05% 0.05 – 3% 3 – 5% > 5%
< 0.5 ‰ 0.5 – 30 ‰ 30 – 50 ‰ >50 ‰